top of page

Wchapo di Jezi sou relijyon

nouta dwe gen yon relasyon ak Bondye. E sa pa mache si ou oblije fè kèk bagay. Epi nan tout moun Relijyon se konsa ke ou gen sèten rituèl ke ou ta dwe aparamman fè.

Epi sa pa fè li gratis. Senyè a ban nou libète volonte, yon karaktè pwòp pa nou. Li vle yon relasyon endividyèl avèk ou. Se poutèt sa pa gen okenn modèl ki jan yo priye. Papa nou an la lè mo yo manke ou. Li enpòtan sèlman sa ki nan Bib la. relasyon w ak Bondye. Ak tout, fondamantalman, sou yon baz volontè. Ou pa bezwen priye. Men, ou pral poukont ou lè ou kòmanse yon relasyon ak Bondye. Ou pa bezwen ale nan kominote w oswa legliz ou a. Men, sa bon pou nanm nan, paske kote 2 oswa 3 rasanble, Sentespri a nan mitan yo.

Wavètisman dirèktè lalwa yo

38 Epi li te moutre yo, li di yo: Pran prekosyon nou ak dirèktè lalwa yo, ki renmen mache ak gwo rad, yo salye sou plas piblik la 

39Epi renmen chita sou tèt nan sinagòg yo ak bò tab la nan manje; 

40Yo devore kay vèv yo, y'ap lapriyè pou yo fè aparans. Yo pral resevwa yon jijman tout pi sevè.

Acaryen vèv la

41 Apre sa, Jezi chita anfas trezò a, li gade pèp la k ap mete lajan nan kès tanp lan. E anpil moun rich mete anpil. 

42 Epi, yon pòv vèv vini, li mete de ti kòb kwiv. ansanm ki fè yon goud. 

43Li rele disip li yo, li di yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: pòv vèv sa a mete plis nan kès tanp lan pase tout moun ki mete anyen ladan l'. 

44Paske yo tout mete yon ti kras nan abondans yo; men li, soti nan povrete li a, mete tout sa l 'yo, tout sa li te gen pou l viv.

GPa egzanp, dirèktè lalwa yo ak farizyen yo

 

1 Lè sa a, Jezi pale ak pèp la ak disip li yo 2 epi li di: "Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo chita sou twòn Moyiz la. 3 Tou sa y'ap di nou, fè sa, kenbe l'. men nou pa dwe aji dapre travay yo; paske yo di li, men yo pa fè li. 4 Yo mare chay lou e ensipòtab, yo mete yo sou zepòl moun. men yo menm yo pa vle leve yon dwèt pou li. 5 Men, yo fè tout travay yo pou pèp la ka wè yo. Yo elaji filakteri yo ak elaji ponpon yo sou rad yo. 6 Yo renmen chita anlè nan resepsyon yo ak nan sinagòg yo 7 e yo renmen yo salye sou plas piblik la e yo renmen yo rele moun yo Rabi. 8 Men, yo p'ap rele nou chèf. paske youn se mèt ou; men nou tout se frè. 9 Epi nou pa dwe rele pèsonn papa nou sou tè a; paske yon sèl se Papa nou: Li nan syèl la. 10 Epi yo p ap rele nou anseyan; paske youn se pwofesè ou: Kris la. 11 Pi gran nan mitan nou se sèvitè nou. 12 Tout moun ki leve tèt li, y'a bese tèt li. e nenpòt moun ki imilye tèt li pral leve soti vivan. 13-14 Madichon pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, ipokrit, ki fèmen Peyi Wa ki nan syèl la anba men lèzòm! Ou pa antre, epi ou pa kite moun ki vle antre. 15 Madichon pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, nou menm ipokrit, k ap travèse tè ak lanmè pou genyen yon pwozelit; epi lè li la, ou fè l 'yon pitit lanfè de fwa pi mal pase ou. 16 Malè pou nou, chèf avèg yo, k'ap di: Si yon moun sèmante sou tanp lan, li pa valab. Men, si yon moun fè sèman sou lò ki nan tanp lan, li dwe mare. 17 Nou moun sòt, nou avèg! Kiyès ki pi gwo: lò a oswa tanp ki sanktifye lò a? 18 Si yon moun sèmante sou lotèl la, li pa valab. Men, si yon moun sèmante sou ofrann ki sou li a, li gen pou l' mare. 19 Nou avèg! Kiyès ki pi gwo: sakrifis la oswa lotèl ki sanktifye sakrifis la? 20 Se poutèt sa, moun ki sèmante sou lotèl la, li sèmante sou li ak sou tou sa ki sou li. 21 Epi, nenpòt moun ki sèmante sou tanp lan, li sèmante sou li ak sou moun ki abite ladan l. 22 E nenpòt moun ki sèmante sou syèl la, li sèmante sou twòn Bondye a ak sou moun ki chita sou li a. 23 Malè pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, nou menm ipokrit, k ap bay ladim nan rekòt pye mant, ane ak kimen, e k ap neglije bagay ki pi enpòtan nan lalwa a, ki se jistis, mizèrikòd ak lafwa! Men, youn ta dwe fè sa epi yo pa kite sa. 24 Nou menm, moun k'ap dirije avèg yo, nou menm k'ap fè mouche men k'ap vale chamo! 25 Madichon pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, ipokrit, ki netwaye deyò gode ak bòl, men anndan yo plen vòlè ak avaris! 26 Ou farizyen avèg, netwaye anndan gode a anvan pou deyò a ka pwòp tou. 27 Malè pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, nou menm ipokrit, ki tankou tonm blanchi, ki parèt bèl deyò, men ki plen zo ki mouri ak sal anndan an! 28 Nou menm tou: deyò nou parèt jis devan lèzòm, men anndan nou plen ipokrizi e nou vyole lalwa. 29 Malè pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, ipokrit, ki bati tonm pou pwofèt yo, ki dekore tonm moun ki jis yo 30 epi ki di: Si nou te viv nan epòk zansèt nou yo, nou pa ta dwe koupab ak yo nan san an. nan pwofèt yo! 31 Lè w fè sa, w ap temwaye ou se pitit moun ki te touye pwofèt yo. 32 Ebyen, nou menm tou nou ranpli mezi zansèt nou yo! 33 Nou sèpan, nou menm sèpan! Ki jan ou pral chape anba kondanasyon an infernal? 34 Se poutèt sa, gade, m ap voye pwofèt, saj ak eskrib ba nou; Gen ladan yo n'ap touye, n'a kloure sou kwa a, n'a bate kèk nan sinagòg nou yo, n'a pèsekite yo de vil an nan vil, 35 pou tout san ki jis ki koule sou tè a, san Abèl, moun ki jis la, ka vin sou nou. pou san Zakari, pitit gason Berekya a, ou te touye ant tanp lan ak lotèl la. 36 Sa m'ap di nou la a, se vre wi: tout bagay sa yo pral rive sou jenerasyon sa a.

plenn sou Jerizalèm
37 Jerizalèm, Jerizalèm, ou menm ki touye pwofèt yo, ou menm k ap touye moun ki voye ba ou yo ak kout wòch! Konbyen fwa mwen te vle rasanble pitit ou yo ansanm tankou yon poul rasanble ti poul li anba zèl li; epi ou pa t 'vle! 38 Gade, "yo pral kite kay ou" (Jeremi 22:5; Sòm 69:26). 39 Paske, m'ap di nou sa, nou p'ap wè m' depi koulye a jiskaske nou di: Benediksyon pou moun ki vini nan non Seyè a!

Dfen tanp lan

 

1 Antan Jezi t'ap soti nan tanp lan, youn nan disip li yo di li: Mèt, gade ki wòch ak ki batiman! 2 Jezi di li: Ou wè gwo bilding sa yo? Isit la pa gen yon sèl wòch ki p'ap rete anlè lòt ki pa kase.

bottom of page