top of page

Kiyès Jezi te ye ?

JJezi Kris (Win Bondye a) se, dapre ansèyman kretyen yo dapre Nouvo Testaman an (NT), Mesi a ak Pitit Bondye voye pa Bondye pou delivre tout moun.Nou kretyen kwè ke Jezi se pa sèlman pitit Mari. , men tou, Pitit Bondye a, moun yo rele "Kris la". Sa vle di yon bagay tankou "Redanmtè a". Non Jezi Kris la byen dekri de pati pèsonalite espesyal li. Jezi moun Nazarèt se figi santral lafwa kretyen an. Nouvo Testaman an dekri li kòm Pitit Bondye a epi li pale de bèl bagay ak parabòl li yo. Bondye te voye Jezi sou tè a pou ekspye peche nou yo.

Bondye vle nou lèzòm ale nan paradi apre lanmò, nan nouvo Jerizalèm nan. Pou sa, sepandan, moun dwe pi ak san peche. Sepandan, akoz sezon otòn la, peche kounye a atache ak moun. Epi pèsonn pa libere anba peche. Pou rezon sa a, lèzòm pa ka ale nan paradi a, apre lanmò li. Pite Bondye tou senpleman pa pèmèt nou vin tache ak peche nan prezans Bondye. Bondye te konnen ke nan fen tan kote nou ye a, kenbe kòmandman yo pral nòmalman enposib, kidonk padon kounye a dwe bay yon fason diferan. Se pou sa Bondye te touye pitit gason l '. Paske lèzòm enpwòpte, men lanmou Bondye ak padon Bondye tèlman gwo ke li te fè pitit gason l lan chè ak san pou l te mouri sou kwa a pou peche limanite nan non tout moun. Rezirèksyon li 3 jou apre Krisifiksyon an senbolize renesans nou menm kretyen pral fè eksperyans lè nou ale nan paradi a. Apre li fin aksepte Jezikri kòm Sovè, yon kretyen rebaize tèt li ak dlo kòm yon kretyen ki fenk fèt, li resisite pwòp e konsa li rekòlte lavi etènèl. Nenpòt moun ki kwè ke Jezi te mouri pou peche nou yo ap gen lavi etènèl.

Se poutèt sa Jezi di:"Se mwen menm ki chemen an, verite a ak lavi a. Pèsonn pa vin jwenn papa a se pa mwen.". (Jan 14.6)

Kreyasyon te vini an premye.

Orijin tè a ak bèt yo.

Lè sa a, Bondye kreye moun.

Premye gason an epi apre fanm nan.

Chit lòm te vini ak Adan ak Èv t ap manje fwi entèdi a.

Konsa, yo te neglije sèl kòmandman Bondye te ba yo a e konsa yo te peche.

Lè Adan ak Èv te manje fwi entèdi a, yo te reyalize ke yo te toutouni e yo te pèdi inosan yo.

Lè sa a, Bondye mete yo deyò nan paradi a. Lè Bondye te wè ke moun yo te plen ak peche, Bondye te vle detwi mond lan ak moun ak inondasyon an. Men, ak moun tankou Noe, Bondye te wè ke li te toujou 

bon moun e yo te komisyone Noe pou l bati lach la. Finalman, Bondye te sispann detwi mond lan. Kòm yon siy lapè li, Bondye te montre lakansyèl la. Plizyè ane apre, Bondye te delivre pèp Izrayèl la anba esklavaj moun peyi Lejip yo.

Faraon Ejipsyen an te leve, Moyiz te delivre pèp Bondye te chwazi a. Pou jwenn padon Bondye, Bondye te bay pèp la kòmandman yo. 

Men, Bondye te konnen nan fen tan yo, kote nou ye a, li p ap posib ankò pou nou viv dapre kòmandman yo.

Se poutèt sa Bondye voye pitit gason l 'sou tè a. Pou nou ka resevwa padon grasa Jezi. Sa a se kado Bondye ban nou. Sa a se lanmou Bondye ak gras Bondye. 

Bon nouvèl la.

 

"Mwen se rezirèksyon an ak lavi a. Moun ki kwè nan mwen ap viv menm si li mouri." Jan 11:25

Godfaith Logo_edited.jpg
bottom of page